بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

نام کتابارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گل رز (Rosa Hybrid) با استفاده از نشانگر‌های CDDP و RAPDارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گل رز (Rosa Hybrid) با استفاده از نشانگر‌های CDDP و RAPD
توضیحاتشناخت تنوع ژنتیکی و طبقه‌بندی ذخایر توارثی (ژرم‌پلاسم) در پیش‌برد اهداف به­‌نژادی و مدیریت حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارای نقش اساسی می­باشد. از این­رو، به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ۲۰ ژنوتیپ رز با استفاده از ۶ نشانگر CDDP و ۲۰ نشانگر RAPD صورت گرفت. برای تعیین تشابه بین ژنوتیپ­های رز از ضریب تشابه جاکارد استفاده گردید و گروه­بندی ژنوتیپ­ها به روش اتصال همسایگی (NJ) انجام شد. دامنه ضریب تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ­‌ها ۰۴/۰ تا ۷۷/۰ برای نشانگر CDDP و برای نشانگر RAPD بین ۰۵/۰ تا ۷۹/۰ به‌دست­آمد. درصد چند­شکلی نشانگرهای CDDP و نشانگر RAPD، ۱۰۰ درصد برآورد گردید. تجزیه خوشه­‏ای نشانگرهای CDDPو RAPD ژنوتیپ­‏ها را به سه گروه تقسیم­‌بندی کرد. مطالعه حاضر نشان داد نشانگرCDDP به خوبی ژنوتیپ­های رز را از هم تفکیک نمودند و این اولین گزارش آنالیز تنوع ژنتیکی رز با استفاده از نشانگر مولکولی که براساس ناحیه DNA هدف­گذاری­شده (CDDP) در مقایسه با نشانگر RAPD، است. نشانگر CDDP به‌عنوان سیستم مولکولی جدید برای ارزیابی ژرم‌­پلاسم رز معرفی شد.  

درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo