بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

در بسیاری از آزمایش‌های PCR، نمونه‌ای که باید تکثیر شود از جنس DNA نیست؛ مثلا در مواردی که عفونت با ویروس‌های RNAدار اتفاق افتاده باشد. در این حالت تکنیک RT-PCR  به کار می‌رود. RT-PCR نوعی از PCR است که از mRNA به جای DNA به عنوان الگوی شروع واکنش تکثیر in vitro نوکلئیک‌اسیدها استفاده می‌کند. کاربرد اصلی این واکنش مطالعه رونویسی ژن موردنظر است و توانایی آنزیم رونوشت‌بردار معکوس (reverse transcriptase) را به این منظور به کار می‌گیرد. این آنزیم در اوایل دهه ۱۹۷۰ از رتروویروس‌ها استخراج شد و در نهایت انجام این نوع از PCR را ممکن ساخت.

Reverse transcriptase یک DNA پلیمراز وابسته به RNA است و سنتز DNA با استفاده از الگوی RNA را کاتالیز می‌کند. در حقیقت RT-PCR ترکیب دو واکنش رونوشت‌برداری معکوس (reverse transcription) و PCR عادی است. DNA تک‌رشته‌ای حاصل از این واکنش که cDNA (complementary DNA= DNA مکمل) نامیده می‌شود، به عنوان الگویی برای PCR عادی عمل می‌کند. cDNA حاصل توسط RNase تجزیه نمی‌شود و درنتیجه پایدارتر از RNA می‌باشد. علاوه بر آن، به علت استفاده از mRNAها به عنوان الگو، تنها تکثیر نواحی کدکننده DNA (اگزون‌ها) انجام گرفته و از تکثیر نواحی غیرکدکننده (اینترون‌ها) جلوگیری به عمل می‌آید.

در طول فرایند RT-PCR، RNAهای آغازگر واکنش تجزیه می‌شوند و DNA های دورشته‌ای تولیدشده واکنش PCR عادی را ادامه می‌دهند. RT-PCR می‌تواند به صورت دو واکنش جداگانه و یا یک واکنش واحد انجام گیرد که مورد آخر با استفاده از کیت‌هایی که به صورت تجاری و با آنزیم‌هایی اختصاصی‌تر تهیه شده‌اند، عملی می‌شود. مزیت RT-PCR در حساسیت آن است؛ این واکنش به مقادیر نسبتا کمی از نمونه اولیه نیاز دارد و می‌تواند بیان ژن را حتی در یک سلول واحد بررسی کند.

تجهیزات و مواد مورد نیاز RT-PCR

برخی از تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده در RT-PCR عبارتند از: ترموسایکلر PCR (PCR thermocycler)،دستگاه الکتروفورز در ژل آگارز، پرایمرها، dNTPها، آنزیم Reverse transcriptase، Taq DNA پلیمراز، بافر PCR و بافر RT.

پرایمرهای مورد استفاده در RT-PCR می‌توانند به این شکل ها باشند: ۱. پرایمرهای هگزامر تصادفی، ۲. Oligo-dTها و ۳. پرایمرهای اختصاصی برای توالی موردنظر. نوع اول امروزه با توجه به شناخته‌شدن توالی اکثر ژنوم‌ها کاربرد چندانی ندارد. پرایمرهای نوع دوم، مکمل دم poly-A موجود در mRNAها هستند و با اتصال به آن واکنش را آغاز می‌کنند. پرایمرهای نوع سوم که برای نقاط شناخته‌شده‌ای از mRNAها طراحی می‌شوند، باعث بهینه‌سازی واکنش برای توالی دلخواه می‌گردند و در کلون کردن کاربرد دارند.

کاربرد تکنیک RT-PCR

ارزش تکنیک RT-PCR در توانایی آن برای تعیین وجود یا عدم وجود یک نوع mRNA خاص در نمونه است. همچنین می‌تواند برای کلون کردن cDNA به منظور انجام مطالعات بعدی خصوصا در ژن‌هایی که اطلاعات اندکی در موردشان داریم، استفاده شود. RT-PCR معمولا برای بررسی بیماری‌های ژنتیکی و نیز بیان ژن در انواع مختلف بافت‌ها و سلول‌ها به کار می‌رود.

از کاربردهای معمول این تکنیک، تشخیص عفونت‌های ایجادشده توسط ویروس‌های RNAدار مانند HIV و HCV (ویروس هپاتیت C) است. آنالیز رونوشت‌های mRNA مانند آن‌هایی که توسط translocationها ایجاد می‌شوند، نیز توسط RT-PCR انجام می‌شود و با بیماری‌هایی مانند non-Hodgkin’s lymphoma، Leukemia و Sarcoma در ارتباط است. تهیه پروفایل بیان ژن (gene expression profiling) که در سال‌های آتی تاثیری عظیم بر روش‌های تشخیص مولکولی خواهد گذاشت، وابسته به آنالیز RNA است و از RT-PCR کمک می‌گیرد.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

ستاره سهیلتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo